ZS1

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • język angielski,
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie

lub

 • język angielski,
 • biologia,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

DLA KOGO TA PROPOZYCJA?

W klasie tej młodzież będzie uczyć się m.in. w ramach przedmiotu edukacja celno-prawna: zakresu obsługi celnej i międzynarodowego obrotu towarowego, które będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Izby Celnej w Katowicach. Kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów specjalistycznych przybliży szeroki zakres zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania administracji celnej, obrotem międzynarodowym, regulacjami celnymi Wspólnoty Europejskiej i Agencjami Celnymi. Realizacja treści programowych będzie przebiegała zarówno w gmachu szkoły, jak i również w formie wyjazdów do różnych miejsc związanych z wykonywanymi zadaniami przez funkcjonariuszy celnych. 

Treści realizowane w ramach przedmiotu ujęte zostaną w  następujące bloki tematyczne:

 • współpraca Służby Celnej ze społeczeństwem,
 • prawo karno – skarbowe, celne oraz inne pokrewne dziedziny prawa
 • samoobrona i techniki interwencji.

W ramach realizacji bloku pierwszego uczniowie będą mieli możliwość poznania ogólnych informacji na temat funkcjonowania Służby Celnej. Tematyka będzie obejmowała podstawowe zadania tych służb oraz ich współpracę z innymi służbami w  państwie. Zostaną  omówione aspekty etyki zawodowej celnika.  Ponadto uczniowie uporządkują wcześniej poznane wiadomości na temat państwa i rozszerzą te pojęcia o nowe informacje z zakresu praworządności, praw człowieka i podziału władzy w Polsce. Podsumowaniem tego bloku będzie cykl tematów związanych z wykorzystaniem systemów informatycznych w pracy Służby Celnej.

Blok drugi będzie obejmował szeroko rozumiane zagadnienia prawne. Uczniowie poznają podstawy prawa karnego i prawa administracyjnego. Będą mieli możliwość analizy wybranych artykułów z kodeksu karnego, dotyczących przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko życiu i zdrowiu. Uczniowie zapoznają się z czynnościami procesowymi polegającymi na dokumentowaniu, protokołowaniu, wnioskowaniu w sprawie przestępstw. Szeroko zostanie omówiona tematyka dotycząca przestępstw, wykroczeń oraz różnic pomiędzy tymi terminami. Prowadzący poruszą również zagadnienia związane z prawem międzynarodowym i obowiązującymi w Unii Europejskiej umowami międzynarodowymi.

Zagadnienia związane z technikami samoobrony oraz umiejętnością prowadzenia negocjacji staną się tematyką bloku trzeciego. Uczniowie poznają strategie i techniki interwencji celnych. Wezmą udział w zajęciach na strzelnicy, celem opanowania technik posługiwania się bronią. Uczniowie nauczą się zasad bezpiecznego interweniowania oraz zasad pełnienia służby celnej. Będą mieli również możliwość poznania w praktyce obsługi urządzeń do kontroli bagażu. Uczniowie poznają zasady odprawy celnej w transporcie lotniczym.

 

W klasie obowiązują dwa dni mundurowe.

 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy w klasie celnej będzie prowadzona nauka języka rosyjskiego. Poza godzinami obowiązkowymi będzie możliwość realizowania dodatkowych zajęć z tego języka dla osób zainteresowanych.


Placówka dysponuje doświadczoną kadrą, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć specjalistycznych (m.in. strzelnica na terenie szkoły, zajęcia z samoobrony).

Uzyskanie świadectwa dojrzałości będzie przepustką na każdy kierunek studiów. Uczeń będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów i uprawnień.

Dla zainteresowanych osób istnieje możliwość zdobycia umiejętności na poziomie międzynarodowym z zakresu sieci komputerowych, systemów operacyjnych i sprzętu komputerowego w ramach działających na terenie szkoły Lokalnej Akademii Informatycznej, CISCO, UNIX i HP. Uprawnienia CISCO, UNIX, ECCC, ECDL uczniowie mogą uzyskać na zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w godzinach popołudniowych

 

 PLANOWANE WYJAZDY
 
Realizowane będą zajęcia w terenie np. na lotnisku w Pyrzowicach. Planowane wyjazdy m.in. do  Izby Celnej w Chorzowie i Katowicach będą pozwalały na zapoznanie się z bliska z pracą wykonywaną przez celników.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • język angielski,
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie

lub

 • język angielski,
 • biologia,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

DLA KOGO TA PROPOZYCJA?

Dla uczniów zainteresowanych funkcjonowaniem prawa,  którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu. Znajomość prawa, świadomość i kultura prawna stają się obecnie podstawą funkcjonowania świadomego obywatela. Żyjąc w społeczeństwie obywatelskim, musi on dobrze znać swoje uprawnienia i powinności.

W klasie realizowany będzie autorski program z zakresu prawa.


W klasie młodzież będzie uczyć się w ramach przedmiotu edukacja prawna podstaw prawa karnego,cywilnego, administracyjnego , rodzinnego i podatkowego. Kształcenie uczniów w zakresie prawa  przybliży szeroki zakres zagadnień związanych ze znajomością i funkcjonowaniem przepisów  prawa.
 

Przykładowe bloki tematyczne:

 • prawo cywilne ( stosunki osobowe i majątkowe pomiędzy podmiotami prawnymi,stosunki pomiędzy obywatelami,stosunki prawne o charakterze niemajątkowym,dobra osobiste obywateli i odpowiedzialnośc za ich naruszenie,formy czynności prawnych, zasady zawierania i wykonywania umów najczęściej występujących w obrocie prawnym – prawa konsumenta, zawieranie umów przez internet, odpowiedzialność za czyny niedozwolone), 
 • prawo rodzinne (prawa i obowiązki małżonków,relacje prawne rodzice - dzieci,sprawy majątkowe dotyczące rodziny,regulacje stosunków między przysposobionymi i przysposabiającymi (np. adopcja),ustalenie władzy rodzicielskiej i wynikającej z tego tytułu obowiązków (np. alimenty),spadek(testament, dziedziczenie ustawowe), odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, funkcjonowaniem dziecka w rodzinie patologicznej, demoralizacja, dziecko jako małoletni rodzic), 
 • prawo karne (podstawowe zasady odpowiedzialności karnej – m.in. wiek jako kryterium, wykroczenie a przestępstwo, reakcja na cudze przestępstwa – np. pomoc w ukrywaniu cudzych przestępstw jako źródło odpowiedzialności karnej, odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – obowiązek szkolny, przemoc, alkohol, czyn karalny, narkotyki, internet, dziecko jako świadek),
 • prawo administracyjne (normy regulujące funkcjonowanie i organizację organów administracji publicznej, stosunki między tymi organami a obywatelami. Postępowanie administracyjne, podstawowe zasady postępowania administracyjnego. Ponadto precyzuje sposoby powołania, kompetencji, prawa, obowiązki i formę odpowiedzialności organów administracji rządowej i samorządowej),
 • prawo podatkowe

 

Realizacja treści programowych będzie przebiegała zarówno w gmachu szkoły, jak i również w formie wyjazdów. (sądy, Urząd Skarbowy, Uniwersytet Śląski).

Placówka dysponuje doświadczoną kadrą, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

Uzyskanie świadectwa dojrzałości będzie przepustką na każdy kierunek studiów. Uczeń będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów i uprawnień.

Dla zainteresowanych osób istnieje możliwość zdobycia umiejętności na poziomie międzynarodowym z zakresu sieci komputerowych, systemów operacyjnych i sprzętu komputerowego w ramach działających na terenie szkoły Lokalnej Akademii Informatycznej, CISCO, UNIX i HP. Uprawnienia CISCO, UNIX, ECCC, ECDL uczniowie mogą uzyskać na zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w godzinach popołudniowych.

KWALIFIKACJE

 • TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji,
 • TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • język angielski,
 • geografia

 

 DLA KOGO TA PROPOZYCJA?

Jeżeli marzyłeś o karierze w branży hotelarskiej zrealizuj swe marzenia. My Ci to umożliwimy poprzez zdobywanie doświadczenia i umiejętności potrzebnych do pracy w branży turystycznej. Nauczymy Cię jak planować, organizować, koordynować i wykonywać usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim oraz jak w ich trakcie spełniać wszystkie oczekiwania klienta. Dowiesz się jak przyjąć gości w obiekcie, kompleksowo ich obsłużyć w trakcie pobytu, wykwaterować z obiektu oraz rozliczyć koszty pobytu gości i przyjąć należność. Przygotujemy Cię do obsługi gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP czy gości niepełnosprawnych. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz wiedział jak fachowo organizować usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie oraz prowadzić korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich i obsługiwać sprzęt biurowy, korzystać z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Poradzisz sobie w najtrudniejszych sytuacjach i żaden hotelowy i turystyczny problem nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania. 

 

PO UKOŃCZENIU NAUKI ABSOLWENT BĘDZIE POTRAFIŁ M.IN.

 • wykorzystywać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata,
 • planować, organizować, koordynować oraz wykonywać usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie,
 • przyjmować rezerwację usług, ustalać zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty,
 • przyjmować gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługiwać w trakcie pobytu, wykwaterowywać z obiektu oraz rozliczać koszty pobytu gości,
 • obsługiwać gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych,
 • promować oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży  osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations,
 • prowadzić dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, obliczać i interpretować wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności,
 • przestrzegać zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych,

 • korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,

 • obsługiwać konferencje, kongresy, targi i giełdy turystyczne.

 

ATUTY ODDZIAŁU

Kierunek pozwala zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Dane statystyczne wskazują, że zawód ten cieszy się zapotrzebowaniem rynku pracy. Przygotowuje także do podjęcia studiów na uczelniach wyższych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z długoletnim stażem w szkolnictwie oraz z dużą praktyką zawodową.

Technikum Nr 1 im. Jacka Karpińskiego znalazło się w czołówce ogólnopolskiego rankingu szkół średnich PERSPEKTYWY 2017 - uzyskując tytuł SZKOŁY Z BRĄZOWĄ TARCZĄ. Szkoła uplasowała się na 206 pozycji w Polsce, co dało 35 lokatę w województwie śląskim. Aby uzyskać tytuł szkoły ze SREBRNĄ TARCZĄ zabrakło tylko 0,2 punkta. Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

CZTEROLETNIE TECHNIKUM Nr 1 im. Jacka Karpińskiego

 

 

 

 

 

Techk

TRZYLETNIE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

 

 

 

SZKOŁA POLICEALNA Nr 1

technik rachunkowości technik informatyk

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich „Przyjaciele ZS1” powstało dnia 28 maja 2012 roku. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej zwłaszcza inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych i sportowych w szczególności na rzecz młodzieży, a także wspieranie młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Swoje cele realizuje poprzez:

·         Organizowanie warsztatów twórczych dla młodzieży, szczególnie zajęć poszerzających wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych

·         Organizowanie warsztatów twórczych : teatralnych, plastycznych, muzycznych, filmowych

·         Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji

·         Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów

·         Organizowanie imprez kulturalnych i sortowych

·         Promocję pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół nr 1 w środowisku lokalnym

Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, kto wyrazi taką chęć oraz wypisze deklarację przystąpienia do stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS pod numerem 0000422148

AS dla ZS-1

Brak grafik

Technikum, nr 1 im Jacka Karpińskiego zostało wyróżnione ceryfikatem "Wiarygodna Szkoła" w kategorii "Technikum".

 

 

 

Galeria bieżąca

Brak grafik

Szkoła w mediach

 

O patronie

 

Zbiór przydatnych linków z informacjami o Naszym Patronie

             

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ul. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 49

41-949 PIEKARY ŚLĄSKIE

tel. 32 288 40 13

fax 32 288 31 07

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://zs-1.edu.pl

Sekretariaty

email sekretariat uczniowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

email sekretariat szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

 

 

SlideBar